Dla członków

Przetarg

05.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Waszyngtona”, Ul. Kinowa 19  w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie wymiany 739 szt. wodomierzy lokalowych na wodomierze z odczytem

    radiowym w budynkach ul. Bliska 10, Grochowska 337 i 338/340 w terminie 60 dni.

    Wadium 8 000,00 zł          

 

  1. Wykonanie docieplenia elewacji w budynku ul. Grochowska 333 A w terminie 10 tygodni  

     Wadium 120 000,00 zł     

 

  1. Wykonanie remontu nawierzchni podwórek przy Al. Waszyngtona 37 i ul. Kinowej 24

     w terminie do 30.08.2019 r.

     Wadium 45 000,00 zł       

 

  1. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych
    w budynkach mieszkalnych ul. Zbaraska 14 i 15 terminie do 31.07.2019 r.

    Wadium 11 000,00 zł        

 

Materiały przetargowe do nabycia (odpłatnie – 120 zł. netto)   w siedzibie  Spółdzielni.

Należy zgłosić się z podręcznym nośnikiem informacji elektronicznej pen-drivem.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty
w wyznaczonym terminie.

 

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Waszyngtona” przy ul. Kinowej 19,
pok. 1.,w terminie do dnia 23.04.2019 r. do godz. 13.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w SM ,,Waszyngtona”, ul. Kinowa 19 w Sali konferencyjnej w dniu 24.04.2019 r. o godz. w kolejności 1 – 10.00; 2 – 10.30; 3 – 12.00; 4 – 13.30.

 

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni

Tel. (22) 813-53-28,  (22) 813-35-85 w. 106,  fax.(22) 810-52-50.