Dla członków

Historia

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”

smZebranie Grupy Członkowskiej RSM „Osiedle Młodych” dla członków zamieszkałych w Osiedlu „Waszyngtona”, w dniu 12.03.2003 roku podjęło Uchwałę, w której wyraziło wolę wydzielenia się ze struktur RSM „Osiedle Młodych” jako odrębnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona” na bazie rozliczenia bilansu za 2002 rok w granicach ówczesnego osiedla. Ostateczną decyzję o wydzieleniu się ze struktur RSM „Osiedle Młodych”, Grupa Członkowska Osiedla „Waszyngtona” postanowiła podjąć na kolejnym zebraniu Grupy po zapoznaniu się z kryteriami i niezbędną dokumentacją przygotowaną przez Zarząd RSM „Osiedle Młodych”.
Kolejne Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla „Waszyngtona” odbyło się 26.05.2003r. Na zebraniu tym został przedstawiony projekt zasad i kryteriów podziału RSM „Osiedle Młodych”.

W dniu 27.06.2003 roku Zebranie Przedstawicieli RSM „Osiedle Młodych” przyjęło Uchwałą Nr 23/2003 Zasady i Kryteria podziału Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Warszawie, częściowo zmienione Uchwałą Nr 26/03 Zebrania Przedstawicieli RSM „Osiedle Młodych” z dnia 04.09.2003r.

23.09.2003 roku odbyło się Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla „Waszyngtona”, na którym Prezes Zarządu RSM „Osiedle Młodych” przedstawił projekt podziału składników majątkowych RSM „Osiedle Młodych” wg stanu na dzień 31.12.2002 roku oraz praw i zobowiązań pomiędzy RSM „Osiedle Młodych” w Warszawie i Spółdzielnią Mieszkaniową „Waszyngtona”. Po zapoznaniu się z projektami w/w dokumentów, Zebranie Grupy Członkowskiej podjęło Uchwałę Nr 1 w sprawie wyłączenia się Osiedla „Waszyngtona” z RSM „Osiedle Młodych” i utworzenia nowej Spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona”.

Ostateczna decyzja w powyższej sprawie zapadła na Zebraniu Przedstawicieli RSM „Osiedle Młodych” w dniu 06.11.2003 roku. Wówczas to podjęto Uchwałę nr 8/03 w sprawie podziału RSM „Osiedle Młodych” i utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”.

04.12.2003 roku odbyło się zwołane przez Zarząd RSM „Osiedle Młodych”, Zebranie Przedstawicieli Członków RSM „Osiedle Młodych” przechodzących do nowopowstałej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”. Na zebraniu tym uchwalono Statut SM „Waszyngtona” i dokonano wyboru organów: Rady Nadzorczej i Zarządu.

16.12.2003 roku został złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o rejestrację Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”.

W dniu 23 czerwca 2004 roku Sąd ten wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona” i wpisał nową spółdzielnię do rejestru pod numerem KRS 0000210997.

Powyższe oznacza, iż z dniem 23 czerwca 2004 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” stała się następcą prawnym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” tj. przejęła na siebie majątek „RSM Osiedle Młodych”, którym zarządzała Administracja Osiedla „Waszyngtona”.

Jednocześnie SM „Waszyngtona” stała się stroną we wszystkich zawartych uprzednio przez Administrację Osiedla „Waszyngtona” umowach i przejęła na siebie wynikające z nich prawa i obowiązki majątkowe.